Get Adobe Flash player

WIODĄCY OŚRODEK

KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY


DZIAŁANIA  W ROKU  2020

 

                                            

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie 

jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy na obszarze powiatu lubińskiego 

 

W roku 2020 podobnie, jak w latach poprzednich Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego na obszarze powiatu lubińskiego w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Głównym zadaniem ośrodka jest: 


 • * udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka,

 • * wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, logopedycznej,

 • * psychologicznej  i pedagogicznej,

 • * wskazywanie rodzicom jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

 • * organizowanie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego,

 • * koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

- zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

-  prowadzenie akcji informacyjnych,

- monitorowanie działań związanych z udzieleniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.


    

 

 

      

 

 

 

W celu realizacji wymienionych zadań na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obecnie na zajęcia uczęszcza 44 dzieci w wieku od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej. Prowadzone są następujące formy terapii:


 •  * rehabilitacja ruchowa,

 •  * terapia logopedyczna,

 •  * terapia pedagogiczna,

 •  * terapia behawioralna dziecka z autyzmem,

 •  * dogoterapia,

 •  * logo rytmika.

 

        

 

O potrzeby dzieci dba wysoko wykwalifikowana kadra.

Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonych gabinetach specjalistycznych, z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Na zajęcia dzieci kwalifikowane są na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Poszczególne rodzaje terapii przyznawane są w oparciu o zalecenia zawarte w opinii, zgodnie z  potrzebami dziecka oraz na podstawie konsultacji z rodzicami.