Get Adobe Flash player

 

 

Klauzula informacyjna

w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

W związku zart. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

 

1.Administratorem danych osobowych nagrywanych za pomocą kamer monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Składowa 3, 59-300 Lubin, tel. 76 749-72-71zwany dalej Administratorem.


2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


3.Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody oraz w celu:

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

b. realizacji zawartej umowy,

c. lub w zakresie i celu określonym w treści wcześniej udzielonej przez Państwo zgody.


4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa,

b. inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.


5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.


6. Podanie danych osobowych jest:

a. wymogiem ustawowym w zakresie określonym w pkt 3 lit. a,

b. warunkiem zawarcia i realizacji umowy w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lit. b,

c. dobrowolne, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.


7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. prawo żądania dostępu do danych osobowych,

b. prawo do żądania sprostowania – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - w sytuacji, gdy zachodzi jedna z przesłanek:


- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,


-osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO,


-osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na podstawie, której dane były przetwarzane i nie ma inne podstawy prawnej przetwarzania,


-dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,


- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego   

wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega Administrator,


d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,


-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,


-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,


-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,


e. prawo do przenoszenia danych – jeżeli:


-przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz


-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,


f. prawo do sprzeciwu - jeżeli zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą:


-wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub


-wobec przetwarzania jej danych osobowych niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,


8. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdym czasie wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


9. W przypadku powzięcia informacji, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860-70-86.


10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego Administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwianiem konkretnej sprawy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.


Tożsamość administratora

Administratorem danych Zespół Szkół i Placówek Oświatowych  mający siedzibę w Lubinie (59-300) przy ul. Składowej 3.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Robert Zgrzeblak

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.